Hauteskundeak - 2020 - Elecciones

Eusko Legebiltzarra – Parlamento Vasco

Aurkitu zure mahaia - Localiza un mesa

Daukazun bilatzailearen bitartez aurkitu ahal duzu zure botoa emateko mahaia.
Sartu NAN/NIZ.
A través del buscador que tienes a tu disposición  podrás saber en qué mesa debes emitir tu voto.
Introduce tu DNI/NIE.

 

Mahaiak -Mesas

Informazio Gehigarria - Información Adicional
Hauteskunde orokorrak 2020. Uztailak 12 Elecciones al Parlamento Vasco 2020. 12 de julio

HAUTESLE – ERROLDAREN ERAKUSKETA

EXPOSICIÓN DEL CENSO ELECTORAL

 • maiatzaren 25etik ekainaren 1era
 • 25 de mayo al 1 de junio

Nork bozka dezake?

¿Quién puede votar?

Eusko legebiltzarrerako hauteskundeetan botoa emateko bharrezkoa da EAEko herritarren politkoa izatea (hot, EAEko udalerri batekoa izatea), 18 urte izatea, Espainiako Estatuko nazionalitatea izatea eta Euskal Autonomia Erkidegoko hautesleen erroldan agertzea.

Para el ejercicio del derecho de voto en las Elecciones al Parlamento Vasco es necesario poseer la condición política de vasco o vasca (ser vecino de algún municipio del País Vasco), tener 18 años, poseer la nacionalidad española y figurar en el censo electoral del País Vasco.

Hona hautesle-errolda osatzen dutenak:

El censo electoral está compuesto por:

 • Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren hautesle espainiarrak. (CER)
 • Atzerrian iraunkorki bizi diren hautesle espainiarrak, Euskal Autonomia Erkidegoan inskribaturik daudelarik. (CERA)
 • Los electores españoles residentes en el Pais Vasco. (CER)
 • Los electores españoles que viven en el extranjero, inscritos en el Pais Vasco. (CERA)

POSTA BIDEZKO BOTOA

VOTO POR CORREO

Euskal Herrian bizi diren hautesleak

Voto de electores residentes en el País Vasco.
 • Eskatzeko epea: uztailaren 2ra arte
 • Non: Posta bulegoetan
 • Plazo de solicitud: hasta 2 de julio
 • Lugar: Oficinas de Correos
Atzerrian iraunkorki bizi diren hautesleak. Voto de electores que residen permanentemente en el extranjero.
 • Eskatzeko epea: martxoaren 7ra arte
 • Informazioa: Hautesle Erroldaren Bulegoan eta Atzerri Ministerioaren web orrian.
 • Plazo de solicitud: hasta 13 de junio
 • Información: Oficina del Censo Electoral y web del Ministerio de Exteriores
Atzerrian aldibaterako bizi diren hautesleak. Voto de electores que residen temporalmente en el extranjero.
 • Eskatzeko epea: ekainaren 13ra arte
 • Informazioa: Kontsuletxeetan
 • Plazo de solicitud: hasta 13 de junio
 • Información: Consulados

HAUTESKUNDEETAKO INFORMAZIO OSOA:

TODA LA INFORMACIÓN DE LAS ELECCIONES